02CN7838
02CN7825
02CN7811
02CN7846
02CN7798
02CN7808
02CN7842
02CN7874
02CN7803
02CN7817
Previous Next

Vásárlóink dermokozmetikai termékek vásárlásakor hűségpontotokat gyűjthetnek.

Hűségkártyát minden vásárlónk kérhet.

Bővebb információkért kérjük, olvassa el az alábbi szabályzatot!

Az Aranypajzs Gyógyszertár Hűségkártya Program Szabályzata

1. A Hűségkártya Program területi, időbeli és személyi hatálya

Az Aranypajzs Gyógyszertár Hűségkártya Program (a továbbiakban: a Program) Szabályzata a Hűségkártyát használó személyekre, az Elfogadóhelyre és a Kártyabirtokosokra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Elfogadóhely: Dömény Bt. – Aranypajzs Gyógyszertár,
cím: 1076 Budapest, Thököly út 16.
telefon: +36 1 322 1332
e-mail: aranypajzs.bp@gmail.com

Kártyabirtokos: az a nagykorú természetes személy vagy jogi személy, aki az Elfogadóhely által kibocsátott, érvényes Hűségkártyával rendelkezik és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt feltételeket.

Jelen szabályzat vonatkozásában szerződő félnek a közforgalmú gyógyszertárat (Elfogadóhelyet) működtető gazdasági társaság minősül, így ha a jelen szabályzat Elfogadóhelyet említ, azon – szükség szerint, értelemszerűen – a működtető társaságot is érteni kell.

Jelen szabályzat 2019. július 1-től visszavonásig érvényes. Az Elfogadóhely fenntartja a jogot a szabályzat módosítására, a Kártyabirtokosok egyidejű tájékoztatása mellett, a 9. pontban foglaltak szerint.

2. Általános feltételek, belépés

A Kártyabirtokosok a Hűségkártya átvételével, illetőleg a 2019. július 1. napját megelőzően kibocsátott Hűségkártyák esetén a Hűségkártya használatával az Elfogadóhellyel szerződést kötnek, melynek értelmében a jelen szabályzatban leírtakat magukra nézve kötelezően elfogadják és betartják.

Egy Kártyabirtokos csak egy Hűségkártyával rendelkezhet.

A Programban 2019. július 1. napját megelőzően kibocsátott Hűségkártyák változatlanul érvényesek.
A Program működésével kapcsolatosan a Kártyabirtokos az Elfogadóhelynél kérhet bővebb felvilágosítást, illetve esetleges észrevételeit, panaszait is itt közölheti. Panaszát a Kártyabirtokos az Elfogadóhelyen írásban jelentheti be, vagy panaszát ajánlott postai levélben is közölheti. Egyéb úton (pl.: telefon, telefax, e-mail) történő reklamációt az Elfogadóhely nem köteles elfogadni. A Elfogadóhely köteles panaszt haladéktalanul kivizsgálni és a Kártyabirtokost a vizsgálata eredményéről 15 napon belül írásban tájékoztatni.

3. Hűségkártya, annak kiállítása és átvétele

A leendő Kártyabirtokos új Hűségkártyát személyesen igényelhet. A leendő Kártyabirtokos a gyógyszertárban a kiszolgálását végző gyógyszertári munkatárstól (a továbbiakban: Expediáló munkatárs) veheti át Hűségkártyáját. A Hűségkártya kiadása ingyenes, igénylése egyedül egy, a Programban részt vevő termék vásárlásához kötött.

4. A Hűségkártya használata

A Hűségkártyával a Kártyabirtokos az Elfogadóhely által meghatározott, pontgyűjtés alapú kedvezményekre jogosult.

A kedvezmények kizárólag az Elfogadóhelyen vehetők igénybe. A különböző Hűségkártyákon gyűjtött hűségpontok nem vonhatóak össze.

A kedvezmény igénybevétele (a pontgyűjtés és a pontbeváltás) a Kártyabirtokosok számára lehetőség, igénybevétel nem kötelező. A Kártyabirtokos a Program által nyújtott kedvezményeket kizárólag a Hűségkártya birtokában veheti igénybe (első alkalommal a Hűségkártya átvételével egyidejűleg történő vásárláskor). A kedvezmény igénybe vételéhez a Hűségkártyát a fizetéskor át kell adni az Expediáló munkatársnak, aki a vásárláskor gyűjtött pontot rávezeti és a vásárláskor kapott bizonylatot (vagy annak másolatát) abba beletűzi. Utólagosan a Hűségkártyára pont jóváírására nincs mód. A tranzakcióval kapcsolatosan utólagos reklamációt nem fogadunk el. A pontgyűjtés és pontbeváltás igénybevételénél az Elfogadóhely a Kártyabirtokosok személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen felhasználásért való felelősségét kizárjuk.

A Hűségkártyával a Kártyabirtokos vásárlásai után a jelen Szabályzatban foglaltak szerint pontjóváírásra jogosult.

5. A hűségpontok jóváírása a Hűségkártyán

A Kártyabirtokos a gyógyszertárban forgalmazott egyes ún. dermokozmetikumok megvásárlása esetén, a termékek bruttó vételára (a vásárlás nyugtáján feltüntetett, forintban meghatározott ellenértéke) alapján hűségpontokat kap.

A kapható hűségpontok értéke minden megfizetett bruttó 1.000 Ft vételár után (1.000 forintonként) 1 pont.
(Ha 1.000 Ft felett a vásárolt dermokozmetikumok összértéke 500 Ft-ot eléri, a kapott pontok a következő pontértékre kerekítődnek: tehát pl. 5.500 Ft esetén 6 pontot írunk jóvá.)

Egy vásárlási alkalommal a pontok csak egy Hűségkártyán írhatók jóvá. A vásárlást követően a bizonylatot vagy annak másolatát a pontgyűjtő füzetbe rögzíti az Expediáló munkatárs és a kapott pontokat is rávezeti.

A vásárlásnál a hűségpontok jóváírására jogosító termékek köre:
• Vichy,• La Roche-Posay, • Cerave,
• Bioderma, • Eucerin, • Vital Plus

Az alábbi termékek nem vesznek részt a Programban, vásárlásukkor semmilyen kedvezmény nem jár, pontjóváírás nem igényelhető:
- akciós árú termékek, beleértve a kedvezmény érvényesítéséhez megvásárolandó teljes árú termék,
- promóciós kiszerelések, kivéve amelyiknél a pontgyűjtés lehetősége kifejezetten meg van engedve (pl. Vichy dezodor duopack).

Amennyiben a Kártyabirtokos számára nem egyértelmű, hogy az általa megvásárolni kívánt termék után jár-e pontjóváírás, úgy a vásárlást megelőzően az Expediáló munkatárs tájékoztatását kérheti.
A hűségpontok beváltásával történő vásárlás során a Kártyabirtokos újabb pontjóváírásra nem jogosult, a beváltás során pontjóváírás nem történik.

6. A hűségpontok beváltása

A Hűségkártyán összegyűlt hűségpontokat a Kártyabirtokos az Elfogadóhelyen válthatja be. Legalább 30 pont összegyűjtése esetén 30 pontot a Programban részt vevő, nem kedvezményes árú dermokozmetikum(ok) vásárlásakor 3.000 Ft kedvezményként érvényesíthet. A kedvezmény igénybevételekor történő termékek eredeti összértékének meg kell haladnia a 3.000 Ft-ot. A kedvezmény készpénzre nem váltható.

A pontok beváltása kizárólag azokra a készleten lévő, ún. dermokozmetikumokra lehetséges, amelyek vásárlása pontjóváírásra jogosít (lásd a 5. pontban található felsorolást).

Amennyiben a Kártyabirtokos számára nem egyértelmű, hogy az általa kiválasztott termék pontbeváltással megvásárolható-e, úgy a vásárlást megelőzően az Expediáló munkatárs tájékoztatását kérheti.

A beváltás során a megvásárolni kívánt termék beváltás napján érvényes fogyasztói árát kell figyelembe venni.

A Hűségkártyán összegyűlt pontok beváltására annak felmutatója jogosult.

A Hűségkártyán gyűjtött pontok a Program megszűnéséig válthatóak be.

Egy beváltási alkalommal (ugyanazon vásárlásánál) a pontok csak egy Hűségkártyáról válthatóak be.

A beváltás ténye a blokkon és a Hűségkártyán feltüntetésre kerül, valamint a beváltás után a fennmaradó pontértéket az Expediáló munkatárs rávezeti a Hűségkártyára.

A Hűségkártyával történő pontbeváltás során áfás számla kiállítására nincs mód.

7. A Hűségkártya érvényessége, cseréje, bevonása, az érvénytelené válása

A Hűségkártya a kibocsátástól a Program megszűnéséig érvényes.

A Hűségkártya érvénytelen, ha:
a) a Hűségkártya elveszett, ellopták, vagy bármi más módon kikerül a Kártyabirtokos birtokából (ez esetben az addig jóváírt pontokat nem áll módunkban pótolni –a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit Kártyabirtokos viseli),
b) a szerződést a Kártyabirtokos felmondja,
c) a Program megszűnik. (A Program megszűnésével, a megszűnés napjával a Hűségkártya automatikusan érvénytelenné válik.)

8. A Program tartalmának módosítása, a Program megszüntetése:

A Programban való részvétel tárgyában a szerződés a felek között határozatlan időre jön létre.

A Elfogadóhely szabadon rendelkezhet a Program tartalmának módosításáról (így különösen a Programban résztvevő termékek körének változtatásáról) vagy a Program befejezéséről. Ezzel kapcsolatosan a Kártyabirtokosok semmilyen igényt nem támaszthatnak az Elfogadóhellyel szemben.

A Program tartalmának módosításáról illetve az Elfogadóhely kizárásáról szóló értesítést a Elfogadóhely köteles a módosítás-, illetve a kizárás- hatályba lépésének napját megelőzően legalább 30 nappal, az érintett Elfogadóhelyek ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, jól látható helyen kifüggeszteni.

A Program befejezéséről szóló értesítést a Elfogadóhely köteles a megszűnés napját megelőzően legalább 30 nappal, az érintett Elfogadóhelyek ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, jól látható helyen kifüggeszteni.

Az értesítés tartalmazza a módosítás- vagy megszűnés részletes feltételeit, hatályba lépésének időpontját. A Program módosítása esetén az értesítés tartalmazza a Kártyabirtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást, amelynek értelmében a Kártyabirtokos jogosult a megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal, írásban felmondani a szerződést, ha a módosítással nem ért egyet. Amennyiben a Kártyabirtokos nem él a felmondás jogával, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta.

9. Áttérés a korábbi Hűségkártya Programról

Jelen szabályzat hatályba lépésével, 2019.07.01. napjával a korábbi Hűségkártya Program Szabályzat hatályát veszti, az alapján további kedvezmények nem adhatóak. A gyűjtött pontok továbbra is érvényesek, a Felek 2019.07.01. napjától jelen szabályzat szövegét tekintik jogviszonyukra nézve irányadónak.

Budapest, 2019. július 1.